Oramezo

อัพเดทองค์กรด้วยระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่

ฝ่ายบุคคลหรือ Human Resource ไม่ใช่ฝ่ายเล็ก ๆ ในบริษัทที่มีแต่คนรุ่นเก่า ๆ คอยนั่งจับผิดเรื่องการแต่งตัวหรือมาสายของพนักงานและทำเรื่องจ่ายเงินเดือนไปวัน ๆ เท่านั้นอีกต่อไปแล้ว ในยุคนี้ ฝ่าย Human Resource เต็มไปด้วยหนุ่มสาวไฟแรงที่พกพาทักษะการทำงานสมัยใหม่เอาไว้เต็มที่พร้อมนำทีมฝ่าย HR ให้นำพาบริษัทก้าวไปข้างหน้า

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้ฝ่ายบุคคลต้องก้าวไปข้างหน้าคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานในทุกวงการ

ในอดีตงานหลักของแผนกบุคคลเห็นจะเป็นงานเอกสารตัวเลขข้อมูลยิบย่อยไม่จบไม่สิ้น เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ก็ถูกนำมาบริหารจัดระเบียบใน Excel แต่ก็ยังต้องอาศัยการคีย์ข้อมูลเข้า ๆ ออก ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้จากการอ่านเลขผิด พิมพ์ผิด และ human error ต่าง ๆ แต่ในยุคปัจจุบัน มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง โปรแกรมทำเงินเดือน ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของแผนก HR จากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะโปรแกรมเหล่านี้ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และยกเอางานเอกสารตัวเลขกองโตของฝ่ายบุคคลออกไป ทำให้แทนที่จะเอาเวลาทำงานส่วนใหญ่ไปจมกับการคำนวนเงินเดือนหักลบบวกเพิ่มวันลา วันขาดงาน โบนัส คอมมิสชั่น อะไรจุกจิกที่กินเวลาการทำงาน เมื่อเปลี่ยนการทำงานมาเป็นการบริหารงานผ่านโปรแกรม แผนก HR ก็สามารถนำเวลาไปพัฒนางานด้านอื่นของฝ่ายบุคคลได้มากกว่า เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

นอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการทำงานของ HR แล้ว ยังมีนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ เช่น นวัตกรรมในการคัดเลือกบุคลากรที่ใช้คนในบริษัทเองไปช่วยคัดเลือกผู้สมัครใหม่ ๆ เพราะคนจากภายในย่อมรู้สาระสำคัญของงาน วัฒนธรรมองค์กร และย่อมรู้จักตัวคนที่จะแนะนำให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัทเป็นอย่างดี นับเป็นการสกรีนเบื้องต้นที่ได้ประสิทธิภาพและประหยัดกว่าการไปจ้าง Recruiter ข้างนอกเสียอีก แถมยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กรให้กับพนักงานปัจจุบันอีกด้วย

หรือลองคิดใหม่ ทำใหม่ ให้คนในแผนกร่วมตัดสินใจในคัดเลือกในการสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบสุดท้าย เพราะคนที่จะต้องทำงานใกล้ชิดกันในอนาคตนั้น น่าจะมีความคิดเห็นที่เหมาะสมในการตกลงจ้างหรือไม่จ้างพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาทำงานด้วยกัน

นอกจากนี้ อีกวิธีในการสร้างสรรค์การคิดใหม่ทำใหม่คือ การจ้างพนักงานฝ่าย HR ที่ไม่ได้มาจากสาย HR โดยตรง เช่น อาจจ้างผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายบ้าง เพื่อผสมผสานทักษะและจุดเด่นใหม่ ๆ ให้กับแผนกบุคคล

Continue reading

What Every Good Fixed Assets Software Needs

Nowadays, most companies use a fixed asset software for their accounting, inventory and recording needs. Gone are the days when offices would record all financial transactions using record books. By using this software, all accounting related transactions are more automated and organized.

Some companies may use accounting packages that deal with various business related tasks. However, other companies use several specific programs, each designed to oversee a particular aspect of the business. If your business has a lot of fixed assets, you need to find fixed asset software that makes it easier for you to track these assets over time. Now, there are a lot of fixed asset software in Greenwich – some do the job better than others. If you’re out in the market for a new fixed asset software, here are some features you should definitely look for.

Seamless Integration

A lot of Greenwich fixed asset software work great on their own. They have a lot of good features and they are easy to navigate. However, you can’t expect everyone to use the same software. So what happens if you acquire several fixed assets due to a company merger or buy-out, and the other company uses different software than yours? Also, the fixed asset tab is just a small part of your company’s operations, so what happens when your fixed asset software doesn’t jive with other programs that the company uses?

For this reason, a Greenwich fixed asset software that integrates well with other programs is a must. If you can import and export file types from other similar programs, it will make your job easier in the event of an acquisition. Your software should also acknowledge and accept file types from popular office software like Microsoft office, accounting software and other things.

Easy User Interface

While computer literacy is now a must with most companies, the amount of training needed usually depends on how complicated the software is. If your fixed asset software is not user-friendly, expect your employees to take a while before they master its functions. While your employees are learning the ropes of the software, the probability of making errors is large, which can mean bad news for your company. Software that’s easy to navigate and learn is always a good idea. It doesn’t mean you don’t trust in your employees’ skills, but rather you want to make their jobs easier as much as possible to minimize the occurrence of human error.

Multi-language and Multi-Currency Support

For small businesses, this feature might not be so important. However, if you want to extend your reaches to countries outside Australia, you need a fixed asset software that supports multiple currencies and languages.

Easy Reporting and Analysis

The numbers and figures stated on your fixed asset software are vital to the growth of your business. This is why every business-related software should include easy reporting and analysis features. The software takes the data input and translates it to useful reports that can help company managers keep track of where their business stands. More info at Lunic Software.

Your fixed asset software manages all registered fixed assets and keeps track of their value and conditions over time. Since fixed assets are a vital part of any business, it only makes sense to use a fixed asset software that manages them all seamlessly and accurately. If you’re looking for a good fixed asset software in Greenwich, visit http://www.lunicsoftware.com.au/for more details.

Continue reading